Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 
Την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) 
μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα: ...


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

12 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του ν.2527/97) Δύο (2) μήνες 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ : τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές 
διατάξεις για την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής 
δικαιολογητικά : 
α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με 
την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07 
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός 
δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ.2 
του αρθρ.21 του ν.2738/1999)
 Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου